|
|
|
|
|
www.
 
כניסה לחשבון שלי
עגלת קניות

עגלת קניות שלך ריקה!
 
תקנון האתר

תקנון האתר www.webline.co.il   רישום שם מתחם (דומיין)

ברוכים הבאים לאתר  webline האתר לרישום שמות מתחם בסיומת co.il  org.il   שפותח עבורכם על ידי חברת פליגון בע"מ .

מטרת האתר, לאפשר לכם רכישת דומיין חדש או העברת דומיין קיים למערכת הניהול החדשנית והידידותית של חברת פליגון בע"מ ולאחר הרכישה, באפשרותכם לשנות את פרטי הדומיין כרצונכם ובתנאי שהשינוי עומד בכללי איגוד האינטרנט הישראלי.

אבקשכם לקרוא בעיון את תקנון האתר המבהיר את תנאי הרכישה זכויותיכם והתחייבותכם בנושא רישום שמות המתחם והשרותים אותם מספקת החברה.

חברת פליגון בע"מ הינה רשם מוסמך על ידי איגוד האינטרנט הישראלי וכפופה לכל כללי האיגוד בנושא רישום וניהול שמות מתחם.

תקנות רישום הדומין המבוצעות עבורכם באמצעות פליגון בע"מ מופיעות באתר איגוד האינטרנט הישראלי כללי רישום שמות מתחם.

אבקשכם לקרוא את תקנון הרישום של האיגוד, ולאשר כי אתם מסכימים ומאשרים שכל פעולת הרישום וניהול שם המתחם שתעשה עבורכם באמצעות הרשם פליגון בע"מ תהיה כפופה לתקנון איגוד האינטרנט הישראלי.


רישום שם מתחם (דומיין) – הסכם שנערך בין :


בין:
פליגון בע"מ באמצעות אתר Webline

(להלן: "החברה" פליגון בע"מ ) מצד אחד

ובין:
שוכר השירות - לרישום שם מתחם  שפרטיו ימולאו בטופס הרישום באתר webline
(להלן: "שוכר השרות ") מצד שני

הואיל והחברה הינה רשם מוסמך על ידי איגוד האינטרנט הישראלי ומספקת שירות רישום וחידוש שמות מתחם,
והואיל והשוכר שוכר את שירותי החברה לרישום וחידוש שמות מתחם,
והואיל וקבלת שירותים אלו מחברת פליגון בע"מ  מותנית בהסכמת הצדדים לאמור להלן,

אי לכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

1.  כללי

  המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד מההסכם.

שוכר השרות  מצהיר ומאשר בזה כי ידוע לו שרישום וניהול שמות המתחם נעשים בכפוף לכללי הרישום של איגוד האינטרנט הישראלי וכי הוא מאשר אותם ככתבם וכלשונם.

שוכר השרות  מצהיר ומאשר בזה כי ידוע לו שחברת פליגון בע"מ, כרשם מוסמך מטעם איגוד האינטרנט הישראלי, מעבירה לאישור איגוד האינטרנט הישראלי את הבקשות לרישום שמבוצעות על ידה.

הבקשות כפופות לאישור הסופי בפועל של איגוד האינטרנט הישראלי.

שמות המתחם נרשמים לתקופות אחזקה של שנה אחת (1) או שנתיים (2) וכי חידוש אחזקתם הינו באחריותו המלאה והבלעדית של שוכר השרות.

שוכר השרות מצהיר ומאשר כי פרטי הבקשה יועברו ככתבם וכלשונם  כפי שהוזנו בטופס הבקשה באתר Webline לצורך אישור פעולת הרישום על ידי איגוד האינטרנט הישראלי .

שוכר השרות מאשר ומסכים כי פרטים אלו הם הפרטים הקובעים וכי פליגון בע"מ  איננה אחראית לכל טעות או אי דיוק הקשור למידע שהוקלד לטופס הרישום וכן לכל דחייה מכל סיבה הקשורה לסימנים או לתוכן שהוקלד בעת ההזמנה.

שוכר השרות מאשר ומסכים כי במידה ולא יאושר הדומיין אשר הזמין מכל סיבה שהיא לרבות דחיית הזמנת הדומיין בגין הזמנה קודמת מטעם לקוח אחר לא תהיה חברת פליגון אחראית לדחיה זו וכי שוכר השרות מתחייב שלא לתבוע בגין כך.

שוכר השרות אשר מזמין דומיין בעברית בכל סיומת, מבין ומאשר כי ידוע לו כי דומיין זה יראה אך ורק בדפדפנים מסוג אקספלורר 7 ומעלה ופיירפוקס 2 ומעלה וכי לא יהיו לו כל טענות או תביעות בגין תכונה זו.

שוכר השרות מצהיר ומאשר כי ידוע לו שכל שינוי בפרטי שם המתחם לרבות טעיות דפוס, הקלדה או כל טעות אחרת יחשב כרכישת שם מתחם חדש על כל המשתמע מכך וכי לא יהיו לו כל טענות,תביעות או בקשה להחזר כספי כנגד חברת פליגון, עובדה, מנהליה ומי מטעמה .

שוכר השרות מצהיר ומאשר מראש לחברת פליגון בע"מ  ששם המתחם הנרכש יהיה  באופן אוטומטי במצב נעילה (lock).

שוכר השרות  יכול בעצמו לשחרר מנעילה ((unlock את שם המתחם הרשום על שמו ובניהולו בלבד.

מצב הנעילה האוטומטי מבוצע  לשם שמירת פרטיותכם והגנתכם מפני העברת שם המתחם לרשם אחר.

שוכר השרות מצהיר ומאשר כי ידוע לו והוא מסכים כי טיפול בכתובות ה-  DNS  הינם באחריותו הבלעדית, לא יהיו לו כל טענות או תביעות בגין נזק טכני או אחר שיגרם כתוצאה מכך. 

הכנסת פרטים בטפסי האתר הינה באנגלית בלבד. שוכר השרות אשר לא יעמוד בדרישה זו וימלא את פרטי הדומיין ואנשי הקשר של הדומיין או חלק מהם בשפה העברית מעכב בכך את משלוח הדומיין לאישור איגוד האינטרנט הישראלי ומאשר בזאת כי לא יהיו לו כל תביעות וטענות בגין עיכוב זה וכי ידוע לו כי איגוד האינטרנט אינו מקבל פניות לרישום דומיינים שפרטיהם בשפה העברית ומשום כך יתכן כי הדומיין ששלח לרישום יתפס על ידי גורם אחר וכי לא יהיו לו כל טביעות או טענות בגין כך לחברת פליגון.

שוכר השרות מצהיר ומאשר כי ידוע וברור לו כי הצטרפותו לרשימת ההמתנה אשר נפתחה בספטמבר 2010 עבור דומיינים בעברית בסיומת co.il אשר רישומם יחל במהלך דצמבר 2010 אינה מבטיחה לו כי יקבל את הדומיין או הדומיינים אשר צרף לרשימה וכן ידוע לו כי ישלם רק על הדומיינים אשר יקבל בפועל כתוצאה מהצטרפותו זו. שוכר השרות מתחייב כי לא יהיו לו כל טענות או תביעות בגין הצטרפותו לרשימה וכי הוא עושה זאת על דעתו.

שוכר השרות מאשר ומסכים כי ידוע לו כי חברת פליגון איננה אחראית לכל טעות או אי דיוק הקשור למידע שהוקלד לטופס הרישום וכן לכל דחייה מכל סיבה הקשורה לטקסטים, לסימנים, או לתוכן שהוקלד בעת ההזמנה.

שוכר השרות מאשר ומסכים כי במידה ולא יאושר הדומיין אשר הזמין מכל סיבה שהיא לא תהיה חברת פליגון אחראית לדחיה זו וכי שוכר השרות מתחייב שלא לתבוע בגין כך.


2.      תשלומים

2.1  תשלום באמצעות כרטיס אשראי

הנכם מתבקשים לבדוק  ולהצהיר כי כרטיס האשראי תקף, אתם בעליו או מורשים לעשות בו שימוש  והוא של אחת מחברות האשראי המוכרות והפועלות בארץ .

השימוש בכרטיס לצורך רישום שם מתחם או שרות אחר הניתן באתר נעשה על ידי בעל הכרטיס או בהסכמתו בעל הכרטיס או המשתמש בשמו מאשר לחברת פליגון בע"מ לחייב בסכומים שהוגדרו בהסכם

בעל כרטיס האשראי או מבצע הזמנת השרות באמצעות כרטיס האשראי שפרטיו רשומים במערכת אתר Webline מאשרים כי הם מסכימים שבמקרה של חיוב חוזר (charge back) מחברות האשראי (איתן סולקת פליגון בע"מ)

הזכויות על שם המתחם תישללנה לאלתר ותועברנה במלואן לחברת פליגון בע"מ.

 

חברת פליגון בע"מ שומרת לעצמה את הזכות להציע את שם המתחם לכל המרבה במחיר או להחזיק בו כרצונה וכן לתבוע בגין העלויות והנזק שנגרמו לה כתוצאה מאי התשלום.

2.2 תשלום באמצעות המחאה בנקאית

תשלום באמצעות המחאה בנקאית (צ‘ק) לשרות המבוקש ישולם לשנה מראש בהתאם למחירים המופעים באתר.

את הצ‘ק לשלוח  לכתובת "פליגון בע"מ " מיקוד 15105 .

ביצוע השרות כבקשתכם יחל רק לאחר קבלה ופירעון הצ‘ק.

3. אי החזר תשלומים

התשלום יבוצע מראש בהתאם למפורט לעיל וללא החזר כספי מלא, יחסי או אחר בשום אופן.

היה ונשללה ממקבל השרות  על ידי איגוד האינטרנט הישראלי  או רשויות החוק, או כול גורם מוסמך אחר והיה  ושם המתחם  הועבר לבעלות אחרת טרם תום תקופת האחזקה מסיבה כל שהיא לא יהיה זכאי מקבל השרות לכל החזר כספי ולא יהיו כל טענה או תביעת פיצוי בגין זה.

4. מחירים

שוכר השרות  מצהיר ומאשר בזה כי המחירים המופעים באתר webline בגין רישום שם מתחם, חידוש שם מתחם והעברת שם מתחם לגורם אחר מקובלים עליו והוא מאשר לשלמם לפליגון בע"מ בעלת אתר Webline .

חברת פליגון בע"מ שומרת לעצמה את הזכות להוסיף לערוך למחוק ולשנות את מחירי השירותים אותם היא מציעה באמצעות אתר  Webline בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא .

 

חברת פליגון בע"מ תציג את המחירים המעודכנים בכל עת באתרWebline  .

 

5.   מידע לחידוש הרישום

הודעות על חידוש אחזקת שם המתחם  תישלח  באימייל לשוכר השרות חודשיים  (60 ימים) טרם תום תקופת האחזקה.

פרטי יצירת הקשר הם בהתאם לפרטים שנמסרו על ידי שוכר השרות ובאחריותו לעדכנם במידת הצורך.

במהלך החודשיים וטרם תום תקופת האחזקה שומרת לעצמה פליגון בע"מ את הזכות להודיע לשוכר השרות מדי פעם על תאריך התפוגה הקרב ולהפנותו לחידוש שם המתחם.


שוכר השרות יוודא כי יש לו נגישות לתיבת הדואר הדיגיטלית שלו, האימייל שלו, והוא מודע לכך כי פרטים שאינם נכונים, או שהשתנו או שאינם זמינים יגרמו לכך שההודעות על החידוש לא תגענה אליו וייתכן כי הדבר יגרום לאי חידוש שם המתחם על כל המשתמע מכך.

למען הסר ספק  האחריות לחידוש שם מתחם שברשותו הינה על שוכר השרות בלבד .

שוכר השרות משחרר לחלוטין את פליגון בע"מ מכל מצב ומכל סיבה שבגינה לא יחודש שם המתחם.

שוכר השרות  לא זכאי לכל פיצוי בגין נזק ישיר או עקיף או אחר שייגרם כתוצאה מאי חידוש שם המתחם. 

דומיין בעברית בסיומת קום ניתן לצפיה בדפדפן אקספלורר 7 ומעלה ובדפדפן "פיירפוקס" 2 ומעלה

6. מידע ופרטים אישים

חברת פליגון בע"מ  שומרת במאגר המידע  נתונים הכולל את הפרטים המלאים לרבות כל הנתונים שהוזנו בהליכי הרישום והחידוש של שמות המתחם באתר Webline .

שם הרשם וכל מידע אחר הכרוך בשם המתחם  יופיעו במאגר הנתונים של איגוד האינטרנט הישראלי וניתן יהיה להציגו בפני הציבור  באמצעות  מערכת ה- WHOIS הנגישה לכלל הציבור בכל עת.

בקשה להקצאת שם מתחם מהווה הצהרה של המבקש כי הינו ישות משפטית וכי הקצאת שם המתחם והשימוש בו לא מפרים זכויות של צד שלישי.

אם מגיש הבקשה הוא צד שלישי בשמו של בעל שם המתחם , באחריותו הבלעדית של מגיש הבקשה לוודא כי הוא בעל כל ההרשאות, יפויי הכוח והסמכויות הנדרשות  לפי כל דין ו/או הסכם.

למען הסר ספק עצם הגשת הבקשה  ייחשב מגיש הבקשה כמי שמאשר כלפי חברת פליגון בע"מ ואיגוד האינטרנט הישראלי כי הוא בעל כל ההרשאות, יפויי הכוח והסמכויות הנדרשות .

 

7.  הגבלת אחריות

פליגון בע"מ לא תשא בכל אחריות לנזק שיגרם במישרין או בעקיפין בשל סירוב לרשום שם מתחם, השעייתו, הקפאתו או ביטולו של שם המתחם על ידי איגוד האינטרנט הישראלי או כל גורם מוסמך אחר .

פליגון בע"מ לא תשא בכל אחריות מכל סוג שהוא בשל אי חידוש שם המתחם, פקיעת רישומו והקצאתו מחדש על ידי איגוד האינטרנט הישראלי .

רישום שם המתחם באמצעות פליגון בע"מ אינו מקנה לכם הנרשמים כל זכויות בעלות או זכויות קנייניות בשם המתחם

הרישום מהווה זכות חוזית בין איגוד האינטרנט הישראלי ובין הנרשם באמצעות חברת פליגון בע"מ לאחזקת שם המתחם לפרק זמן מוגבל .

 פליגון בע"מ תעשה כל שביכולתה אך איננה אחראית לחידוש שם המתחם, משלוח תזכורות על מועד פקיעתו או כל מידע אחר הקשור בשם המתחם .

למען הסר ספק  פליגון לא תשא בכל אחריות  בגין האמור לעיל ולא תפצה בגין נזק ישיר ואו עקיף ואו אחר שעלול להיגרם או נגרם בשל אי חידוש שם המתחם שנרכש באמצעות פליגון בע"מ

פליגון בע"מ שומרת לעצמה את הזכות ומקבל השרות מסכים מראש כי תקנון זה ישונה מעת לעת בהתאם  לצורך ולשיקולה הבלעדי של חברת פליגון בע"מ

פליגון בע"מ תעשה כל שביכולתה אך איננה מתחייבת  לאבטחת המידע, איכות ורצף השרות, מניעת תקלות טכניות באתר או שרתי או מחשבי החברה .הרינו מאשרים כי בביצוע הזמנת שם המתחם באמצעות אתר www.Webline.co.il
  של חברת פליגון בע"מ

קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל תנאי מתנאי תקנון האתר ותקנון איגוד האינטרנט הישראלי .

 
ראשי
|
פרופיל חברה
|
תקנון האתר
|
מחירון
|
טפסים
|
צור קשר